PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

 

1. Kupiprodajzemlju.com je internet stranica u vlasništvu IPS-CTC DOO, namenjena objavljivanju oglasa iz oblasti poljoprivrednog i građevinskog zemljišta. Svi korisnici ove stranice su dužni da se ponašaju u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Pristupanjem ovoj stranici prihvatate ove uslove korišćenja i postajete korisnik.

2. IPS-CTC DOO zadržava pravo promene ovih uslova korišćenja i iste stupaju na snagu odmah, objavljivanjem na stranici kupiprodajzemlju.com. Korisnici su dužni da se upoznaju sa aktuelnim uslovima korišćenja, a samim pristupom stranici kupiprodajzemlju.com smatra se da su sa istim upoznati.

3. Zabranjeno je svako oglašavanje koje je protivno pozitivnim zakonskim propisima, a naročito je zabranjeno obmanjujuće oglašavanje, oglašavanje koje ima za cilj podsticanje diskriminacije po bilo kom osnovu, oglašavanje koje podstiče ugrožavanje zdravlja i bezbednosti, prikriveno oglašavanje, kao i oglašavanje lica, roba, usluga i aktivnosti koji su zabranjeni zakonom ili pojedinačnim aktom državnog organa.

4. Oglasna poruka mora biti istinita, u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima lojalne konkurencije i profesionalnom etikom.

Oglasna poruka ne sme da sadrži obmanjujuće podatke i ne sme da vređa javni moral ili prava ličnosti.

Nije dozvoljeno korišćenje izraza ili tvrdnji koji izazivaju zabludu o oglašivaču, njegovoj aktivnosti, proizvodu ili usluzi.

Podaci o proizvodu ili usluzi moraju biti istiniti i ne smeju stvarati zabludu o ceni, načinu prodaje i isplate, kvalitetu, upotrebljivosti ili drugim svojstvima.

5. Portal kupiprodajzemlju.com i IPS-CTC DOO nisu odgovorni za istinitost, tačnost i verodostojnost informacija u oglasnoj poruci, a naročito o svojstvu, karakteristikama i stanju oglašenog proizvoda ili usluga. Odgovornost za sadržaj oglasne poruke je na licu od koga je takav sadržaj potekao.

6. Kupiprodajzemlju.com i IPS-CTC DOO ne učestvuju u prodaji predmeta koji se oglašavaju na stranici kupiprodajzemlju.com, niti u bilo kojoj transakciji koja se obavlja između korisnika portala. Portal kupiprodajzemlju.com i IPS-CTC DOO ne garantuju za bilo koji predmet prikazan na strani kupiprodajzemlju.com, uključujući vlasništvo nad predmetom i spremnost korisnika da izvrši transakciju.

7. Korisnik garantuje da fotografije koje postavlja su njegovo autorsko delo. Fotografije moraju biti fotografije predmeta koji se oglašava.

8. Radi oglašavanja na kupiprodajzemlju.com, korisnik je u obavezi da se registruje. U tu svrhu korisnik je prihvatanjem ovih uslova korišćenja dao saglasnost na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti koji se mogu koristiti u svrhu spajanja korisnika. Kupiprodajzemlju.com i IPS-CTC DOO se obavezuju da će čuvati podatke dobijene od korisnika, te da će ih koristiti u dobroj nameri, kao i da iste neće distribuirati ili otkrivati trećoj strani bez isključive saglasnosti korisnika.

9. Korisnik je saglasan sa primanjem elektronske pošte koja je povezana sa aktivnostima kupiprodajzemlju.com i IPS-CTC DOO.

10. Oglašivač je dužan da uz oglasnu poruku dostavi i popunjen obrazac (deklaraciju). Oglasna deklaracija je isprava koja sadrži podatke koji identifikuju oglašivača i prenosioca oglasne poruke, sadržaj oglasne poruke, i predviđeni period i način oglašavanja, koju oglašivač dostavlja prenosiocu oglasne poruke.
Deklaracijom se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke.
Deklaracija je validna sve do promene podataka o oglašivaču. Ukoliko dođe do promene oglašivač je dužan da dostavi izmenjenu deklaraciju o oglašavanju.

11. Cenovnik za pruženu uslugu oglašavanja i reklamiranja je dostupan na strani kupiprodajzemlju.com i čini sastavni deo ovih uslova korišćenja.

12. Kupiprodajzemlju.com i IPS-CTC DOO ima pravo da ukloni i izbriše oglase koji su suprotni pozitivnim zakonskim propisima, koji nisu u skladu sa ovim uslovima korišćenja i poslovnom politikom društva, bez prethodne najave, te oglašivač po tom osnovu nema pravo na naknadu štete.

13. Kupiprodajzemlju.com i IPS-CTC DOO imaju pravo da uklone sve oglase koji mogu dovesti do ometanja rada i funkcionisanja portala kupiprodajzemlju.com.

14. Tekst i fotografije koji nisu predmet oglasa biće uklonjeni, kao i oglasi koji u sebi sadrže linkove do drugih sajtova koji se bave oglašavanjem zemljišta ili sličnog sadržaja.

15. Kupiprodajzemlju.com neće objaviti oglas ukoliko nije dostavljena prateća deklaracija.

16. Na stranici kupiprodajzemlju.com oglas će biti objavljen ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:
– podaci oglašivača i oglasne poruke moraju biti tačni i istiniti
– sadržaj oglasne poruke mora biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju i drugim pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima
– oglas može sadržati samo jedan predmet prodaje
– oglasi (tekstovi i fotografije) moraju biti iz oblasti zemljišta
– oglas postavljen u određenoj kategoriji, mora imati sadržaj oglasa vezan za tu kategoriju
– postavljene fotografije moraju biti odgovarajućeg kvaliteta

17. IPS-CTC DOO zadržava pravo da odbije objavljivanje oglasa korisniku koji ima neizmirene obaveze prema društvu i može usloviti objavljivanje oglasa izmirenjem dospelih obaveza.

18. Kupiprodajzemlju.com i IPS-CTC DOO nisu odgovorni za štetu koju pretrpe treća lica u vezi i povodom objavljenog sadržaja na stranici kupiprodajzemlju.com. Korisnik se obavezuje da će nadoknaditi štetu koju kupiprodajzemlju.com i IPS-CTC DOO pretrpe po osnovu zahteva trećih osoba, a koja je nastala povodom objavljenog sadržaja.

19. Portal kupiprodajzemlju.com može sadržati linkove prema drugim stranama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode koji su prikazani na tim stranama, niti snosi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica.

20. Celokupan sadržaj portala kupiprodajzemlju.com je zaštićen autorskim pravom. Kopiranje, preuzimanje i objavljivanje bilo kog sadržaja ili dizajnerskog elementa portala bez pisanog ovlašćenja nosioca autorskih prava IPS-CTC DOO strogo je zabranjeno.

21. Kupiprodajzemlju.com i IPS-CTC DOO ne garantuju neprekidnu dostupnost portala kupiprodajzemlju.com i neće snositi bilo kakvu naknadu štete koja može nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja ili brisanja oglasa ili grešaka u delovanju web stranice kupiprodajzemlju.com.

22. Portal kupiprodajzemlju.com zadržava pravo da zabrani pristup korisniku koji na bilo koji način krši ove uslove korišćenja ili ometa rad portala, kao i pravo da protiv tih korisnika preduzme odgovarajuće mere. U slučaju eventualnih sporova između korisnika i društva IPS-CTC DOO nadležan je sud u Novom Sadu.